Đã hoàn thành

3406 Debug for osCommerce

i hav these below whenever i purchace a product: Warning: main(includes/languages/.php) [[url removed, login to view]]: failed to open stream: No such file or directory in /home/itismovi/public_html/catalog/includes/[url removed, login to view] on line 285 Warning: main(includes/languages/.php) [[url removed, login to view]]: failed to open stream: No such file or directory in /home/itismovi/public_html/catalog/includes/[url removed, login to view] on line 285 Warning: main(includes/languages/.php) [[url removed, login to view]]: failed to open stream: No such file or directory in /home/itismovi/public_html/catalog/includes/[url removed, login to view] on line 285 Fatal error: main() [[url removed, login to view]]: Failed opening required 'includes/languages/.php' (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/itismovi/public_html/catalog/includes/[url removed, login to view] on line 285

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, Perl, PHP

Xem thêm: php debug, fatal, oscommerce local, oscommerce oscommerce catalog, error oscommerce php, perl directory file, oscommerce php error, oscommerce function, warning line, error php oscommerce, oscommerce error product, oscommerce product catalog, product catalog error, oscommerce application_top php line, debug php oscommerce, catalog line, application_top php line, application_top, oscommerce function product, oscommerce main, oscommerce error line, file directory oscommerce, perl file line, oscommerce languages php, line file perl

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét )

Mã Dự Án: #1754275

Đã trao cho:

sunsoft2

Will fix it now. Thanks

$15 USD trong 1 ngày
(188 Đánh Giá)
6.7