Đang Thực Hiện

166159 Install Metaweblog API in blog

In need someone to install the MetaWeblog API in my server and if it's possible configure it so I can post in my blog using an instant messenger.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C, MySQL, Perl, PHP, WordPress

Xem nhiều hơn: api post, php post api, instant messenger server, messenger api server, instant messenger using, post api, messenger api, blog server, metaweblog, blog api, api server, server api, install blog server, configure perl, messenger perl

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Santa Monica,

ID dự án: #1912351