Đã hoàn thành

Install 2x pop exchange script, + templates

The two pop exchange scrips need to be installed on my server and custimize with my template (websites + membersarea) Pop exchange 1 is with full install instruction, very detailed. (cgi files). Pop exchange 2 is with a [url removed, login to view] file, so it should not be any problem to install. (php) You can see a website here that I have installed (it's a autosurf website) [url removed, login to view] and it's custimzed with the same template as I need for the two pop exchange sites. I will change the images to the template so you can custimize it to the script. This should be a easy job, just a few hours to finish if not less.

## Deliverables

Install the 2 pop exchange scripts and customize it with my own template. Tested and working script's and template.

## Platform

Pop exchange 1 cgi-bin + mySQL Pop exchange 2 PHP + mySQL

Kĩ năng: Kĩ thuật, Linux, MySQL, Perl, PHP, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm

Xem nhiều hơn: php scrips, sites templates, pop, install php, php file exchange, customize install, exchange server change, exchange mysql, perl exchange, exchange perl, script website exchange, autosurf sites, perl script exchange, php exchange script, exchange platform, file exchange template, perl exchange script, finish script perl, server exchange, perl finish script

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Norway

ID dự án: #2917145

Được trao cho:

krokovw

See private message.

$23.8 USD trong 14 ngày
(7 Đánh Giá)
1.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

cinterosystems

See private message.

$25.5 USD trong 14 ngày
(139 Nhận xét)
5.6