Đang Thực Hiện

130567 Link Fetching

Hello,

i need a script which is fetching the Bookmarks from this social-bookmark site [url removed, login to view]

Data should be stored in MySQL:

1. Link to mainsite

2. Number of users have the same bookmark (deeplinks count same)

Thats all!

Thank you.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Perl, PHP, Thiết lập Bản thảo, SEO, Quản trị hệ thống

Xem thêm: social bookmark link, fetching data, perl script data mysql, social bookmarks php script, link bookmarks, social bookmark script, bookmark link, social bookmarks script php, wong, social bookmark script link, php social bookmark script, perl link, mister, link fetching, fetching mysql, bookmark script, bookmark php script, social bookmarks php, social bookmark site, data fetching, social link script, php fetching

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) MZ, Germany

Mã Dự Án: #1876735