Đang Thực Hiện

156090 open source/dev friendly

I want to make my site open source.

I want my site to be devloper friendly.

This is a hobby project for one or more devlopers.

You can be creative, create new sections, show your abilities, expand your portfolio.

This is unpaid and is a hobby project.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, HTML, MySQL, Perl, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: php devlopers, devloper php, site dev c, dev c site, friendly, dev dev, dev site, open source php, php open source, site open, hobby site, open source php project, perl creative

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

Mã Dự Án: #1902275