Đang Thực Hiện

154303 My own ad words

I have a simple article based web site that I would like to be able to sell ads (banner and ads like on Google) on a per click through basis

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C, Java, Perl, PHP, Python

Xem nhiều hơn: ad words google, click ad, sell ads, words ad, article ad, banner google words, words banner

Về Bên Thuê:
( 47 nhận xét ) O, United States

ID dự án: #1900486