Đang Thực Hiện

153878 script to send custom emails

see the text file for info.

thanks

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, Perl, PHP

Xem thêm: send info, send text, custom text script, perl script text, info text file perl, info emails, script text file

Về Bên Thuê:
( 98 nhận xét ) Haifa, Israel

Mã Dự Án: #1900061

Đã trao cho:

bprozcom

*************** 100% Satisfaction Guaranteed. ***************

$80 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0