Đang Thực Hiện

117817 smartsearch and clicksensor

clicksensor and smartsearch are installed and working well on the server.

XML feed has been created from the smartsearch result (from multiple search engines).

I need to use this xml feed to fill clicksensor ads text, instead of clicksensor existing xml feed.

ask for details if not clear.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, Perl, PHP

Xem thêm: multiple search engines, perl multiple server, xml feed ads, perl fill, xml feed search php, xml feed search

Về Bên Thuê:
( 26 nhận xét ) antony, Israel

Mã Dự Án: #1863984

Đã trao cho:

$100 USD trong 4 ngày
(334 Đánh Giá)
7.6