Đang Thực Hiện

130282 SquirrelMail Install & Config

Need SquirrelMail [url removed, login to view] Installed on apache server running on linix. Php version is 4.3.11. Will need to configure for 1 domain only at this time. Message me if there's any questions regarding this project

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, Perl, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: linix, apache php config, configure squirrelmail, config apache php, domain install, apache config php, apache server config, apache install, squirrelmail squirrelmail squirrelmail, config php, install apache, install config, apache configure, php config, server config, configure perl, squirrelmail

Về Bên Thuê:
( 37 nhận xét ) New Whiteland, United States

Mã Dự Án: #1876450

Đã trao cho:

sbci

Please check PMB.

$40 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0