Đang Thực Hiện

8742 Taguchi/MVT Software...

I'm after a programmer with expericane with Taguchi methods (Multi Variable Testing) to create an ad testing script. PM me for more details...

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Javascript, MySQL, Perl, PHP

Xem thêm: taguchi mvt, multi variable, testing perl, multi software, taguchi testing script, php taguchi testing, taguchi script, taguchi php script, taguchi php, taguchi testing

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

Mã Dự Án: #1759609