Đang Thực Hiện

158492 Updated Savings/Affil Site

I am looking to clone savings dot com and add in the search technology that kayak dot com offers with their search results. This is a project where the developer should be commited to the job. I want this to be some very cool web 2.0 stuff

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, MySQL, Perl, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: savings com, perl technology, kayak, kayak clone php, perl kayak, kayak site clone, savings, kayak perl, cool web project, kayak clone site, php kayak com results, perl job site, kayak com php, kayak com clone, kayak com, cool php stuff, clone kayak, php kayak, kayak clone

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét )

ID dự án: #1904680