Đang Thực Hiện

164653 Upload Website to Server

Need E-Commerce Website uploaded onto our servers so that everything is working correctly, including the links. using Linux/Unix Server.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, Perl, PHP, Thiết lập Bản thảo, SQL

Xem thêm: unix website, website server, upload onto, perl php server, unix server, php upload website, upload perl, upload commerce, website upload linux server, upload linux server, linux upload website, commerce upload, commerce server, linux upload, perl commerce, need upload website, upload php perl, upload website server, upload website linux, commerce linux server, upload website, perl upload

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Laurelton, United States

Mã Dự Án: #1910844

Đã trao cho:

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0