Đã Đóng

Integrate Photoshop API into PHP

I want to have a function of turning a photo into oilpainting effects by calling Photoshop API. The website is developed in PHP+MySql.

Kỹ năng: Photoshop, PHP

Xem thêm: photoshop api, photoshop api php, photoshop php api, php developed, photoshop photo, mysql api, photoshop mysql, photo api, integrate api, calling php, integrate photoshop php, php api photoshop, api integrate, api photoshop php, php effects, photoshop photo effects, turning php, php photoshop, oilpainting, integrate api website, effects photoshop, calling api, api mysql, php forum integrate website, php mysql photo

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) San Francisco, United States

Mã Dự Án: #1606211

1 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

morgantechno111

PLEASE CHECK PMB

$150 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0