Đã hoàn thành

Prestashop per-attribute weight/dimensions module.

The requirement for the module is the ability to set per-attribute weight and dimensions for a product in the edit product page, effectively changing the total dimension (W x H x D) and weight of that product if the attribute is selected.

If added to the cart therefore affects the final shopping cart weight and dimensions for shipping calculations.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP, Prestashop

Xem nhiều hơn: prestashop edit dimensions module, prestashop weight product, prestashop dimension module, prestashop attribute selected attribute, prestashop dimensions, per h, dimension product prestashop module, weight, prestashop module, module prestashop, attribute, shipping calculations, prestashop module edit, per set, product attribute prestashop, dimensions, total weight prestashop, attribute prestashop, cart prestashop module, prestashop attribute, edit shopping cart page prestashop, prestashop attribute module weight, prestashop module total weight, shipping per, page product prestashop

Về Bên Thuê:
( 276 nhận xét ) Karaikudi,TamilNadu, India

ID dự án: #1078610

Được trao cho:

Kamalkishover

Let' Start

$140 USD trong 3 ngày
(20 Đánh Giá)
5.0