Đã Đóng

Shibboleth Integration for Website

(Removed by Admin)

I am looking to add a new feature to integrate Shibboleth (Open source) into our website. The ideal candidate will have experience intergrating Shibboleth before.

Kỹ năng: PHP, Ruby on Rails, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: shibboleth, add ideal, rails admin php, integration experience, ruby website, ruby integration, ruby php integration, integrate ruby, removed admin website, integration php website, admin integration, integrate ruby rails, integrate ideal payment, ruby rails website, website ruby, admin rails, rails website, rails admin, ideal website, website ruby rails, job website open source

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Ilford, United Kingdom

Mã Dự Án: #1061751

1 freelancer đang chào giá trung bình £479 cho công việc này

sachin00700

Please Check PM

£479 GBP trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0