Đang Thực Hiện

127770 auto blog posting

I need an exact clone of [url removed, login to view] with all its features, allowing me to pull RSS and Atom XML feeds from sites I wish to syndicate and post them back out to blogs on my server.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống, WordPress

Xem nhiều hơn: sites to blog on, auto post rss, auto rss, rss atom php, auto server, auto blog post script, wish clone script, install xml feeds, auto auto post script, blogs clone, blog post php script, auto blog posting, auto blog blog blog, script post auto, auto posting sites, auto clone, auto posting script blog, auto blog posting script, php xml blog script, post auto, auto sites, blog clone script, auto blog script, php script post blog, script post blog

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) B.S.Begawan, Brunei Darussalam

ID dự án: #1873938