Đang Thực Hiện

119030 Clone of buzzrent-com db/ajax

I need a clone of buzzrent.com. Please visit the site and create a free account before bidding.

Clients will need to login to access their account to use the service.

I would explain more, but you can go to the site to see what I need.

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem thêm: explain ajax, php ajax service, script php clone, mmmcom, access php ajax, clone ajax site, free php ajax login, login php ajax, php access ajax, login script clients, install clone script, free php ajax script, clone site service, ajax login php, ajax bidding php, php login script ajax, clone script bidding, php login ajax, login ajax php, login script ajax php, php ajax login, ajax php login, clone ajax, clone service, login script php ajax

Về Bên Thuê:
( 364 nhận xét ) Atlanta, United States

Mã Dự Án: #1865199