Đang Thực Hiện

119030 Clone of buzzrent-com db/ajax

I need a clone of buzzrent.com. Please visit the site and create a free account before bidding.

Clients will need to login to access their account to use the service.

I would explain more, but you can go to the site to see what I need.

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: explain ajax, php ajax service, script php clone, mmmcom, access php ajax, clone ajax site, free php ajax login, access ajax, login php ajax, php access ajax, ajax access, login script clients, install clone script, free php ajax script, free ajax php login script, clone use com, clone site service, ajax login php, ajax bidding php, login com ajax php

Về Bên Thuê:
( 364 nhận xét ) Atlanta, United States

ID dự án: #1865199