Đang Thực Hiện

135357 Clone of multiply (dot) com

Clone multiply (dot) com with supporting multi-language. I mean user will have choice of language before he sign in.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: in.com sign in, dot, mean user, install multi language, multi choice php, script php clone, dot script, dot php, script php dot, php multi choice, multiply com clone script, multiply com clone, multiply, install clone script, clone sign, php language script multi language, clone script multiply, multiply language, clone multiply, multiply clone script, dot com, multiply clone, php dot

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bangkok, Thailand

ID dự án: #1881529