Đang Thực Hiện

160136 Cube Cart Stadistic Module

I need a admin module, that make me and estadistic and graphics of the sells of the year, moths, days and hours,

The graphics have to be the sells of the year, another of the mount.

- the sells of the months, another of the amount

- the sells of the days, another of the amount

- the sells of the years, another of the amount

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: mount, estadistic, cube, module cube cart, cart graphics, hours mount, cart cube, cube cart

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét )

ID dự án: #1906325