Đang Thực Hiện

120230 Experienced Server(MySQL) Guys

Domain Name to be disclosed on PMB. I need a person who is able to locate the problem with the server speed which we believe relates to MySQL and programming bugs.

Environment: Linux, Plesk, PHP4, MySQL

Shell access can be made available.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống

Xem thêm: mysql php programming, linux shell programming, server plesk is, plesk server linux mysql, php4 script, shell script mysql, guys, mysql shell script, access mysql php linux, linux server problem, server mysql, experienced domain, linux install plesk, speed plesk, speed plesk linux server, install plesk, shell php mysql, php shell script plesk, linux shell script mysql, mysql domain script, plesk install php, linux server programming, experienced programming, mysql problem, server programming

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Miami,

Mã Dự Án: #1866394