Đang Thực Hiện

8773 front end gui skin for script

I am creating a php/mysql script code. This project is for you to create and install a monster template front end gui on the script. You must be VERY good with graphics and making sites look professional, artistic and attractive.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: php end script, front, front end\, creating script, front end graphics, php front end mysql, gui script, front end template, front end mysql php, project front end, create php mysql install script, skin gui, mysql GUI, gui skin, professional script, project gui, gui template, script skin php, end front, gui mysql, script gui, php mysql front, front end project, mysql front end php, skin php

Về Bên Thuê:
( 181 nhận xét ) Nehpal, United States

ID dự án: #1759640