Đang Thực Hiện

Help me implement: [url removed, login to view]

I use SWREG as a payment processor and I need to implement an affiliate program according to their instructions at: [url removed, login to view]

I don't understand their instructions at all and I need someone who can help me set up an affiliate program based on those instructions.

Kỹ năng: MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: www up, www.up, implement, help me, help set, php script install help, need someone help me, can help, script payment processor php, script swreg, affiliate help, affiliate program script, php script implement, implement script, swreg, php payment processor script, payment processor php script, implement php script, script payment processor, install help, implement affiliate system small website, script implement, affiliate system kubelance, vbulletin affiliate system, affiliate system joomla

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Worcester, United States

Mã Dự Án: #1026673

Đã trao cho:

aoken1

ready to start!

$100 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

5 freelancer đang chào giá trung bình $110 cho công việc này

sidrabs

I have readed their instructions, I can do this

$100 USD trong 3 ngày
(20 Đánh Giá)
4.6
shubhamjain1

Please check ur inbox.

$100 USD trong 4 ngày
(6 Đánh Giá)
3.2
manorickh75

I can do better this

$150 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
slbmeh

I would love to work with you in the implementation of your affiliate program.

$100 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0