Đang Thực Hiện

7594 htaccess guru 301 redirect

hi all i need a htaccess fix on some of the problems im having, im running on an apache server, just moved from a windows server. 1. all asp pages called, should be converted to htm pages. like [url removed, login to view] is called from the browser should be given a 301 redirect ad should end up at [url removed, login to view] [file will be asp, but in browser will become htm] 2. the new files i have are in php so the same for php, [url removed, login to view] 301 redirect to [url removed, login to view] 3. theres a phpfox url http://www.mydomain.com/user/p=admin i need this 301 redirect to [url removed, login to view] http://www.mydomain.com/user/gb=admin [url removed, login to view] 4. a url like [url removed, login to view] a 301 to [url removed, login to view] [url removed, login to view] a 301 to [url removed, login to view] 5. [url removed, login to view] a 301 to [url removed, login to view] OR [url removed, login to view] a 301 to [url removed, login to view] like if the subcategpory is missing, then direct it should pick up cat/ company name thats it, high bids will be ignored, lowest bid wins! Regards

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống

Xem thêm: url guru, server guru, in guru, index php cat, i guru, guru server, guru 301, file guru, company guru, htaccess, htaccess apache, fix 301, windows server admin script, htaccess category, apache 301, htaccess 301, apache htaccess redirect 301, php htaccess, browser redirect, install phpfox script, apache htaccess redirect, asp redirect script, moved url, url 301, php url redirect

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét )

Mã Dự Án: #1758463

Đã trao cho:

dklementjev

I can do it.

$15 USD trong 0 ngày
(56 Đánh Giá)
5.6