Đã hoàn thành

135601 Install/Configure Mplayer

Install and configure packages on CentOS 4.4 i686 - Apache/[url removed, login to view] (Unix) (our dedicated server)

FFmpeg ([url removed, login to view])

Mplayer+Mencode([url removed, login to view])

flv2tool ([url removed, login to view])

Libogg + Libvorbis ([url removed, login to view])

LAME MP3 Encoder ([url removed, login to view])

The script (clipshare) was installed - it needs those packages to work at 100%

Thanks ! :)

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: install centos, ffmpeg centos configure, mplayer php, php ffmpeg centos, centos ffmpeg php, configure php server, install clipshare centos, centos install apache, media server php script, centos lame mp3, apache install, media encoder, mplayer install ffmpeg, encoder server, install ffmpeg ffmpeg php centos, net mplayer, centos php install, mplayer net, install php centos, net ffmpeg, centos install php, install ffmpeg php centos, ffmpeg ffmpeg php install centos, ffmpeg php centos install, install media server

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét )

ID dự án: #1881773

Được trao cho:

workflowsl

Can be done to perfection!

$35 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0