Đã hoàn thành

150993 Install ffmg and other modules

Need to install this for video sharing script on my dedicated server.

MySQL (version 4 or higher)

PHP (version 5 or higher)

PHP Configuration: safe_mode = off

register_globals = on (recommended)

open_basedir = (no value)

output_buffering = on

upload_max_filesize = 100M (recommended maximum video upload size in MB) post_max_size = 100M (recommended maximum video upload size in MB)

GD Library 2 or higher

FFmpeg ([url removed, login to view])

FFmpeg-PHP ([url removed, login to view])

Mplayer + Mencoder ([url removed, login to view])

flv2tool ([url removed, login to view])

Libogg + Libvorbis ([url removed, login to view])

LAME MP3 Encoder ([url removed, login to view]

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, An ninh Web

Xem nhiều hơn: install modules, mplayer mencoder, ffmpeg mencoder flvtool2, php configuration install, php modules mysql, mplayer php, php modules install, php register_globals, media server php script, upload mp3 mysql, media encoder, ffmpeg php mencoder, configuration media server, php mencoder mp3, net ffmpeg library, script mp3 mysql, mplayer install ffmpeg, php mencoder, encoder server, net mplayer, mplayer net, upload script ffmpeg, video sharing script mysql, net ffmpeg, library ffmpeg net

Về Bên Thuê:
( 46 nhận xét ) Compton,

ID dự án: #1897172

Được trao cho:

symtab

Hi. I can start now. Please check PMB. Thanks, Adrian.

$50 USD trong 0 ngày
(122 Đánh Giá)
6.0