Đã hoàn thành

7260 Install ffmpeg, ffmpeg-php

Looking for someone to both install ffmpeg and ffmpeg-php on 2 servers, one a VPS and the other one hosted on DreamHost.com. This will be used for the YouTube Clone Script that is around. --------- VPS INFO : Server Type:Apache/[url removed, login to view](Linux/SUSE) -------------------------------- [url removed, login to view] Info: Server Type: Apache/[url removed, login to view](Unix) ------------------------ Thank you in Advanced Alex H. -elfloj0-

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: suse, install vps, ffmpeg server, linux php ffmpeg, vps server php, install youtube clone script, ffmpeg php script youtube clone, 7260, install server linux ffmpeg php, apache install, install php vps, linux php apache, youtube server clone, ffmpeg php linux, advanced php script, install linux vps, install ffmpeg php, install apache, linux script advanced, script dreamhost, dreamhost vps, php script ffmpeg, vps server install, ffmpeg install vps, install ffmpeg vps server

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Miami, United States

ID dự án: #1758129

Được trao cho:

FandaR

Please see PMB. Thank You

$30 USD trong 0 ngày
(397 Đánh Giá)
7.0