Đang Thực Hiện

141686 Multi IP Mailing

Hello, Dear Scriptlancers

I am looking for a script that will let me define all my IP's and it will send one e-mail i create in the script to each ip per mintue, so like say i make a email called

Subject:Hello, People

Body:You rock outloud, I rock bigtime.

It will send to the list of E-Mails i define in the script so like

E-mail 1 to irox at [url removed, login to view] on IP 127.0.0.1

E-mail 2 to yourox at [url removed, login to view] on IP 127.0.0.2

E-mail 3 to iii at [url removed, login to view] on IP 127.0.0.3

Can anyone create a script like this?

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: create a multi, create hotmail php, scriptlancers, php create hotmail, php hotmail create, php mailing script, send script msn, send mails googlemail com, send mail hotmail, script php hotmail, msn mail script, make ip, make hotmail com, mailing script, hotmail googlemail, hotmail email ip, googlemail php mail, googlemail com create, googlemail com, create msn list php, create mail script, create ip email, create googlemail, send email php multi email, php msn mail send

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Clovis, United States

ID dự án: #1887861

Được trao cho:

arikaterin

Hi, ready to do this job for you on Perl or PHP. Regards, Sergey.

$10 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
2.4