Đang Thực Hiện

7936 myspace chatroom webcam

I got a clone myspace site . I need to implant a chat room with webcam . Like the Yahoo chat room , different rooms choice. When the members appear they have a pic and a link going to their webpage

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: webcam chat site, implant, chatroom, chatroom webcam, link pic, different chat rooms, myspace clone script install, webcam script clone, clone script myspace, chat webcam php, php webcam chat script, link webcam chat, php chatroom, chat room php webcam, chatroom script webcam, chat webcam site, chat webpage, room chat script, site chat webcam, webcam chatroom script, yahoo room chat, php chat clone script, webcam members, chat room clone, webcam clone site

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1758806