Đã hoàn thành

156900 ostube tumbnails problem

i have a ostube Community Edition working and converting videos but it does not create the tumbnails from the videos

i need this small problem fix

thans

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: problem fix, small problem fix, converting script, ostube community, ostube script, ostube community edition, ostube script install, converting php videos, ostube, ostube install, small community script, install ostube, soniweb, script ostube

Về Bên Thuê:
( 65 nhận xét ) Laramie, Ireland

Mã Dự Án: #1903085

Đã trao cho:

heyy68sl

Please see pmb.

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0