Đang Thực Hiện

165508 PHP Script Installation

Install the jokes script from [url removed, login to view] on JokeJump.com. Simple, but I cant get the dang thing going.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: jokes, script jokes, installation jokes, jokes script, php script installation

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

Mã Dự Án: #1911699