Đã hoàn thành

130983 phpbb edits/additions

Need someone to make some simple changes to a phpbb installation:

- Add a banner/logo at the top of the page (I will make graphic)

- Make the forum width 800px wide

- add 5 forum topics (will give you the topics to add)

- makes sure latest security/software patches are installed

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, PHP, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: simple forum php script, make security logo, security patches, need graphic edits, need additions, wide install, ADDITIONS, install phpbb, mmmcom, simple forum script, simple additions, logo edits, additions page, phpbb topics php, phpbb forum page, make phpbb logo, make edits, install software phpbb , phpbb logo, logo banner phpbb, phpbb forum banner, banner edits, phpbb page, simple forum install, add banner phpbb

Về Bên Thuê:
( 364 nhận xét ) Atlanta, United States

ID dự án: #1877151

Được trao cho:

silenco

Hello I can do that for you please check PMB

$40 USD trong 1 ngày
(63 Đánh Giá)
5.5