Đã hoàn thành

141459 phpbb Update

I'd like my phpbb forum updated from its current version of [url removed, login to view] to 2.0.22. Should be pretty straight forward.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: update version, version update, install phpbb, phpbb forum update, phpbb update, update phpbb, install phpbb forum, phpbb version, phpbb script

Về Bên Thuê:
( 23 nhận xét ) Fullerton, United States

Mã Dự Án: #1887634

Đã trao cho:

ludesign

thanks:)

$20 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0