Đang Thực Hiện

154696 Pligg re-design, customize

I need someone to create a custom design for the pligg script for me....I will be marketing the new site as a place to hold all bookmarks online and share them with other people, kind like stumbleupon or blinklist...

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, PHP, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: stumbleupon bookmarks, customize php script, stumbleupon script php, design pligg site, site pligg, online design php script, php pligg script, pligg script install, design pligg, php stumbleupon script, script php stumbleupon, pligg site, custom pligg design, pligg install script, pligg install, empireweb, online bookmarks, blinklist, pligg custom script, stumbleupon php, customize pligg, stumbleupon php script, stumbleupon script, pligg custom, install pligg

Về Bên Thuê:
( 46 nhận xét ) brooklyn, United States

ID dự án: #1900880