Đang Thực Hiện

157157 Project for Dale aka codebunny

If you are not codebunny, do not bid!

Dale, let's get that previous project of mine that expired while I was moving done as per our conversation :)

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, HTML, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, An ninh Web

Xem thêm: aka, conversation script, script expired php, mine project, script expired, moving script

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) Lethbridge, Canada

Mã Dự Án: #1903342