Đã hoàn thành

132091 Recent Forum and Blog posts

I need to take the most recent blog and forum posts and list them on the front page of my website. I'm using wordpress for the blog and phpBB for the forum. I also need a php mail script. You can see it all on the main page of [url removed, login to view]

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: php forum script, i need blog posts, website using phpbb, posts page, wordpress forum website, script mail wordpress, wordpress forum phpbb, blog recent posts, website blog posts, php script blog website, blog posts php, forum wordpress , blog recent, php mail script wordpress, phpbb wordpress page, blog script website, wordpress mail script, website forum wordpress, script phpbb posts, phpbb wordpress, phpbb forum page, install php forum website, install forum website, forum posts website, forum blog

Về Bên Thuê:
( 41 nhận xét ) Arcadia, United States

Mã Dự Án: #1878261

Đã trao cho:

dzalbosl

Can do this job today.

$70 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0