Đã hoàn thành

129603 script install

I want to install the sphyder search script: [url removed, login to view]~ando/sphider/[url removed, login to view]

My server is lamp with the latest php and mysql.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: script install, install lamp, ee, ioc, install php script server, script install server, cs server, cs search, latest script, sphider search, mysql search script, mysql script install, index script mysql, php sphider, search script mysql, script http, search script, sphider, lamp install, install script server

Về Bên Thuê:
( 156 nhận xét ) Boston, United States

Mã Dự Án: #1875771

Đã trao cho:

celsonetibr

I can do it now.

$12 USD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
2.0