Đang Thực Hiện

Server Hacked. Technician Urgently Required

Viruses discovered deep in PHP scripts

Urgent attention needed.

Files must be cleaned and cross checked for other discrepancies.

Kỹ năng: HTML, Linux, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: server scripts, server hacked urgently, technician, urgently needed php, hacked php, urgent install, urgently required, hacked server, required urgently images, smartfox server policy files, php technician, php scripts required, server files, bluetooth server distribute files, php guru required urgently, server hacked, fix hacked server

Về Bên Thuê:
( 62 nhận xét ) Birmingham, United Kingdom

Mã Dự Án: #1058594

Đã trao cho:

web4myself

As discussed

$85 USD trong 1 ngày
(24 Đánh Giá)
4.6