Đã hoàn thành

126966 Site like [url removed, login to view]

I need a site like , the copy in functionality like [url removed, login to view] .

And if you create to the traslation in italian language ad +100$ to total.

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, CMS, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: www php net, italian language copy, create language site, italian copy, linkmarket, need copy italian, copy italian, script linkmarket, net language, install site, linkmarket script php, copy italian language, linkmarket script

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) catania,

Mã Dự Án: #1873134

Đã trao cho:

MolikJain

You can accept now.

$100 USD trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
4.3