Đã hoàn thành

2654 My Space Gold Installation

I have purchased the MY Space Gold Edition and I need it installed on my website. It needs to be up and running properly. Use MySQL.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: the space, space, my space, gold website, mysql installation, website gold, space php, space script

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

Mã Dự Án: #1753523

Đã trao cho:

pointwebdesigns

I have done this before and it can be done in a matter of minutes. Thanks

$10 USD trong 0 ngày
(139 Đánh Giá)
6.6