Đang Thực Hiện

125884 template intergration

*Note: MUST be complete in 7 days (168 hours) from when you accept the project

I need someone to intergrate my template [url removed, login to view] into the media [url removed, login to view] script.

[url removed, login to view] has already been coded into xhtml

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, HTML, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: install template, media intergration, imageshack php script, media project net, template media, png template, script imageshack us, php imageshack script, template png, script imageshack, php script imageshack, install template script, script intergration, imageshack script, imageshack, png xhtml, media template, install template php

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét )

Mã Dự Án: #1872051

Đã trao cho:

Felu

Check PMB Please.

$50 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0