Đã hoàn thành

9287 two hours linux consulting

I have a linux fedora core 4 dedicated server with apache 2 and php 5 installed. Here is the problem. It doesnt have GD. I need GD, so I need you to walk me through the steps to get GD enabled on Yahoo Messenger. Easy project!

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: linux 4.5, core consulting, get linux, two hours, linux c c, IT consulting, i need a consulting project, fedora, c c++ linux, linux yahoo, yahoo messenger linux, linux yahoo messenger project, linux server problem, linux problem , apache linux, apache problem, linux php apache, php apache fedora, easy messenger linux, server fedora, linux messenger server, messenger server linux, yahoo linux, problem linux server, php fedora

Về Bên Thuê:
( 181 nhận xét ) Nehpal, United States

ID dự án: #1760154

Được trao cho:

netsimplify

I can do this, see PMB

$10 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0