Đã hoàn thành

148652 Upload php script to a website

I would like to install a php script from [url removed, login to view] to my website. In my website [url removed, login to view], I would like to install a php script to the community room link (example: see [url removed, login to view] community room link)

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP, Thiết lập Bản thảo, SQL

Xem thêm: install php script, upload link, php room, link upload, install phpfox script, joegsl, website php script, php script phpfox, phpfox upload script, phpfox website, upload community, upload script website, php script install, room php, script php upload link, script community, php script website, install website php, community website script, php script link, upload php, upload php website, install php script website, install phpfox, php script upload

Về Bên Thuê:
( 47 nhận xét ) Washington, United States

Mã Dự Án: #1894831

Đã trao cho:

taskpb

Hope to get project again from u

$10 USD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
2.0