Đã Đóng

Video chat / recording / playback solution based on red5

- Video record allowed of max 5 minutes based on session id received on connect (query in mysql db to retrieve user name based on session id).

- Video playback based on session id sent on connect (query in db to check if the session is valid)

- Video session (chat) based on session id (query on db to check if the session matches the users - each video session has a specific start time and end time, must check if the session is scheduled at the time of the request - also, limit the session to two hours).

More details on request.

Kĩ năng: HTML, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: video record, recording video chat, video based chat, chat based , mysql video, video record playback, chat record, connect query mysql, php red5 video chat, red5 chat script, video recording script php, php chat video, install video chat red5, install red5 video chat, php video recording script, script php chat, mysql chat script, hours video, video recording playback, user chat script, php mysql video chat, video start, red5 based, video chat php script, video video

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) manama, Bahrain

ID dự án: #1064953

2 freelancer đang chào giá trung bình $850 cho công việc này

aginthea

Hi sir...please check you inbox

$700 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
BestJavaCoder

Please check PMB

$1000 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0