Đã hoàn thành

139323 Video Share Update 5

Hi I require a video share script updating to include an administrator playback feature. Also there are a few issues with the user upload feature wherby the ammount of video uploaded is not functioning.

Thanks.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CMS, PHP, Thiết lập Bản thảo, SQL

Xem thêm: share, script upload video php, php script upload video, upload share, video upload script php, video share script php, php script updating, script share, video install, script php video, update upload php, video share, share upload, upload video php script, script upload video, share video script, script install update, share video, video upload script, php video share, share script, php video upload script

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét )

Mã Dự Án: #1885498

Đã trao cho:

workflowsl

Can be done.

$100 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0