Đã hoàn thành

133252 Website Clone inc backend etc

Project: Clone of website [url removed, login to view](DOT)com

Must provide same functionality and backend.

Please do your homework before bidding for this Project.

I require a sample of previous work done with "similar" backend.

PM If unsure

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: hotukdeals.com, inc, hotukdeals, backend, website clone backend, similar website clone, hotukdeals website, sample backend php, php project clone, website bidding website, clone website backend, hotukdeals website clone, hotukdeals clone website, sample website backend, bidding backend, bidding website clone, website clone website project, website clone website, website clone php, hotukdeals work, hotukdeals similar, hotukdeals php, hotukdeals com clone, hotukdeals com, clone hotukdeals com

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) London, United Kingdom

ID dự án: #1879423

Được trao cho:

primaccesstech

Please open PMB for details.

$1750 USD trong 40 ngày
(2 Đánh Giá)
3.5