Đang Thực Hiện

1108 Wordpress Install &Vote Plugin

Install Wordpress and rating plugin: WordPress 2.0 Plugin: WP-PostRatings [url removed, login to view] on unix(centos 4). Programmer will also be required to test once installed and make sure all is working properly.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: plugin wordpress programmer php, vote and, install wordpress plugin, install centos, plugin install wordpress, test plugin, centos wordpress, rating wordpress, plugin vote wordpress, required plugin, centos php install, install php centos, centos install php, wordpress install plugin, wordpress install php script, wordpress rating plugin, wordpress vote plugin, wordpress vote, script install wordpress, wordpress centos, install wordpress centos, wordpress rating, wordpress install script unix, plugin rating, rating plugin

Về Bên Thuê:
( 51 nhận xét ) Springwood, Australia

Mã Dự Án: #1751976

Đã trao cho:

worgen

Easy.

$15 USD trong 0 ngày
(12 Đánh Giá)
3.4