Đã hoàn thành

125020 You Tube Script [install only]

We have a script that we bought of the shelf that is installed and it won't work.

needs someone to take a look and get it working.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: script install, someone tube, tube working, tube it, script tube, install tube script, work tube, tube tube script, php script tube, tube script php, tube php, php tube script, script php tube, php tube, tube php script

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét ) Gibraltar, United Kingdom

ID dự án: #1871186

Được trao cho:

$15 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0