Đang Thực Hiện

117998 Youtube Clone FFMPEG Install

• Install & Configure ClipShare required server modules/codecs on Dedicated/VPS servers

([url removed, login to view])

• Configure PHP / Apache

• Trouble-shooting

- GD Library 2

- FFmpeg ([url removed, login to view])

- Mplayer + Mencoder ([url removed, login to view])

- Flv2tool ([url removed, login to view])

- Libogg + Libvorbis ([url removed, login to view])

- LAME MP3 Encoder ([url removed, login to view])

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: install vps, install modules, ffmpeg server, configure vps, mplayer mencoder, ffmpeg mencoder flvtool2, youtube server, clip required, mplayer php, http youtube mp3 org org, html youtube, configure vps server, php modules install, mp3 server youtube, youtube ffmpeg lame, script clone sourceforge, install youtube clone script, media server php script, sourceforge clone script, ffmpeg php script youtube clone, trouble shooting, encoder clone, sourceforge clone, apache install, dload youtube

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét )

ID dự án: #1864165