Đang Thực Hiện

Add Picture Rating and Games to Website

Add games and picture rating to my website.

The games could be loaded from a content provider where I can create categories and add new games anytime I need to. I also need a photo ranking integreted into my website.

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: add rating website, add picture rating, add site rating, image rating website, add user ratings website, add ratings site, add games website, website 0, rating ranking, ranking rating, create games website, 0 rating, add picture ratings, add rating online website, create user rating website, add website user ratings, adding user ratings website, games intitleadd site, add site ratings, photo game rating

Về Bên Thuê:
( 101 nhận xét ) Carlsbad, United States

ID dự án: #17686

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

netdevbiz

Ready to start now.

$250 USD trong 12 ngày
(113 Nhận xét)
7.9