Đang Thực Hiện

Client Area for Webmaster clone

I need a clone of -

USER DEMO

[url removed, login to view]

Username: test

Password: test

ADMIN DEMO

[url removed, login to view]

Admin Username: admin

Admin Password: admin

Need it done quickly.

Thanks.

Kỹ năng: PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: webmaster clientarea, client area clone, user area php, need client, script clone test, admin area, script webmaster, test script clone, admin area php script, admin area script, test clone script, username, script client area, php username script, demo php installation, clone php script, clientarea, area, admin area script php, admin area php, client area php script, client area script, php script client area, username clone, need webmaster

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Sydney, Australia

Mã Dự Án: #23318

Đã trao cho:

MNVStudios

Can be done.

$30 USD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0